snavseterisikrehaender

Når bilen vaskes, flyder vejsnavs, sæbe, bremsestøv, voks, olie, tungmetaller og andre stoffer, der ikke hører hjemme i hverken jorden eller vandområder, med vaskevandet ud i vaskehallens afløb. Men der er – modsat når man vasker bilen hjemme i indkørslen – styr på vandet i vaskehallen, forklarer Ernst Korff, som driver tankstation og vaskehal.

”Min vaskehal har en spildevandstilladelse (er miljøgodkendt) og er efter forskrifterne udstyret med et sandfang og en olieudskiller, som vandet gennemløber, før det render ud i fælleskloakeringen og derfra til et offentligt rensningsanlæg. Vi er tilmeldt en lovpligtig tømningsordning, og sandfang og olieudskiller skal kontrolleres årligt. Hos os foregår det hver sjette måned, og slamsugeren fjerner årligt alene 4-5 tons slam fra sandfanget”, siger Ernst Korff.

Slammet fra sandfangeren og eventuelle lette fragmenter, herunder olie, som udskilles i olieudskilleren, er klassificeret som farligt affald. Det hentes af en slamsuger og afleveres hos godkendte affaldsmodtagere, der sørger for den videre håndtering af det farlige affald.